Tuesday, 6 March 2018

project

                                                             ज्वारी उगवणेे  

दिनक काम पाण्याचीवेळ खते औषधेप्रमाण दर रक्कम निरीक्षण उची पाने 
०१/०८/२०१७टॉक्टर ने रोटारणे २:३० मी १तास८००रु १९००माती भुसभुशीत करणे 
०१/०८/२०१७ज्वारीचे बी टाकणे 50 किलो १ किलो  १,०००
२० रुपये 
०१/०८/२०१७युरिया टाकणे युरिया 50 किलो १ किलो  ३५०
७ रुपये 
०५/०८/२०१७प्लॉटव्हि

जीट 
बियांना कोम आले होते १ सेमी 
०८/०८/२०१७प्लॉटव्हिजीटकोमला दोन पाने आली होती  २ सेमी 
१५-८-२०१७ प्लॉटव्हिजीट४ पाने आली होती ५ सेमी 
२०-८-२०१७ प्लॉटव्हिजीटरोपाची पाने ७ झाली होती १० सेमी 
व तनाचे रोप आले होते 
३०-८-२०१७ फवारणे १८० लिटर पाणी २-४-टी ९६०मिलि ३.१२ रुपये २९९.५गवत व तन जळून जाण्यसाठी १० सेमी 

तननाशकाची फवारणी केली 
०२/०९/२०१७प्लॉटव्हिजीटतन जळून गेले होते १०.५सेमि 
०७/०९/२०१७प्लॉटव्हिजीट० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १०.५ सेमी 
१०/०९/२०१७तन उपटले तन व कॉग्रेस उपटला     १०.८ सेमी 
११/०९/२०१७शेताची मोजणी केली  ० ० पिकाची वाढ कशाप्रकारे होते हे 
१ फुटाचा चैकोन केला समजले १म *१म क्षेत्रातील २ फुट १०
 येका चैकोनात 17 झाडे येकून रोपाची सक्या ३५ आदळून 
होती आली 
१२/०९/२०१७चारही बाजूने कट्या 
टाकली गाई व शेळी शेतात येवू नये २ फुट १०
म्हणून
१५-९-२०१७  प्लॉटची पाहणी पानाची सख्या मोजली २.५ सेमी १२
केली  
17/९/२०१७ प्लाँटव्हिञीट        ०           ०         ० ञ्वारीचा झाडाला १० - ९ पाने३ फूट   ९-१० 
आली 
२०/९/२०१७ प्लाँटव्हिट ज्वारीची लागवड १ एकर २५ गुंठेत केली३.५ फूट       १०..९ 
गुंटेत केली
२४/९/२०१७ प्लॉटव्हिजीट ज्वारीची वाढ थोडा प्रमाणवर झाली  ४ .७ फूट१०.११
झाली 
२८/९/२०१७ प्लाँटव्हिञीट ज्वारीची वाढ थोड्या प्रमाणावर   ५.१ फूट१० .११ 
झाली 
३०/९ /२०१७प्लॉटव्हीजीट ज्वारीची वाढ ही ५.४ फूट आणि ५.४ फूट १०.११
पाने १०.११ आली होती     
०४/१०/२०१७     प्लाटव्हीजीट 

No comments:

Post a Comment